More tsunami debris make its way to Hawaii

A skiff makes its way from Japan's tsunami to Hawaii.